MBA Part Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Αγαπητοί υποψήφιοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, γίνεται ίδρυση / επανίδρυση όλων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων των Ελληνικών ΑΕΙ. Ως εκ τούτου, δεν θα δεχόμαστε αυτή την περίοδο αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Θα ενημερωθείτε εκ νέου μέσα από την ιστοσελίδα μας για την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. Ευχαριστούμε.

 

Φορολογία Επιχειρήσεων

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Φορολογία των Επιχειρήσεων
ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων:
Βασίλης Πατσουράτης, ομότιμος καθηγητής ΟΠΑ
Ματθαίος Χαπίδης, στέλεχος Υπουργείου Οικονομικών, Διδάσκων στο ΚΕΚ ΟΠΑ.
 
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας:

Μετά από προσωπική επικοινωνία 

Επικοινωνία:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διάρθρωση και η λειτουργία του φορολογικού συστήματος κάθε χώρας είναι στενά συνδεδεμένες με τις κρατούσες οικονομικές,κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτή.Μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν τη δομή ένός φορολογικού συστήματος είναι το μέγεθος του ΑΕΠ,το μέγεθος και η νομική μορφή οργάνωσης των επιχειρήσεων,το μέγεθος της φοροδιαφυγής και παραοικονομίας,οι κοινωνικές αξίες που επικρατούν κ.α
 
Το ελληνικό φορολογικό σύστημα έχει χαρακτηριστεί ως πολύπλοκο, δυσερμήνευτο, αντιφατικό,αντιαναπτυξιακό και κοινωνικά άδικο.Οι συχνές αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας αποτελούν ανασταλκτικό παράγοντα στο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των οικονομικών μονάδων και αυξάνουν συνεχώς το κόστος συμμόρφωσης ,τόσο για την πολιτεία όσο και για την φορολογική μονάδα.
 
Σκοπός του μαθήματος λοιπόν είναι να φωτίσει τις διάφορες πλευρές της φορολογίας των επιχειρήσεων γενικότερο αλλά και τις πρακτικές πλευρές του ελληνικού φορολογικού συστήματος ιδιαίτερα.
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Το εκπαιδευτικό υλικό καλύπτεται στις διαλέξεις . Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική.Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται.Η προσωπική μελέτη αποτελεί ουσιαστικό και σημαν- τικό μέρος της μελέτης για το μάθημα. Επίσης η παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων στη χώρα μας και διεθνώς που συνδέονται με τη φορολογία αποτελεί βασικό παράγοντα για τη σύνδεση και κατανόηση της θεωρίας και της πράξης.
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:
 • Τις βασικές έννοιες της φορολογίας
 • Το ρόλο και τη σημασία της φορολογίας στην οικονομία
 • Τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της φορολογίας
 • Πως η φορολογία επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων των επιχειρήσεων
 • Τα κύρια χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του ελληνικού φορολογικού συστήματος.
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
 
1.Πατσουράτης Β,(2004),Η Επίπτωση της Φορολογίας των Επιχειρήσεων στην Ανταγωνιστικότητα,έκδοση ΙΟΒΕ.
2. Πατσουράτης Β.(2005),Διθνείς Εξελίξεις στη Φορολογία των Επιχειρήσεων, στο Φορολογική Μεταρρύθμιση,ΕΜΟΠ
3. Χαπίδης Ματθαίος, (2015), Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, Νομικών Οντοτήτων-Πρακτικά Θέματα, ΚΕΚ ΟΠΑ
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
1.Πατσουράτης (1989),Ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων στην Ελλάδα    και οι Διεθνείς Εξελίξεις,στο Γ.Προβόπουλος (επιμ.) Προτεραιότητες Δημοσιονομικής Πολιτικής,ΙΟΒΕ
2.Gaetan Nicodeme (2009),Corporate Income Tax and Economic Distortions,    European Union.
3.Buettner T and M.Ruf (2007),Tax Incentives and the Location of FDI, International Tax and Public Finance,14(2),151-164
4.Clausing KA (1993), The Impact of Trasfer Pr;icing on Intrafirm Trade,in Studies in International
   Taxation,Giovannini,A , Hubbard RG and Slerod,Univ..of Chicago Press.
5.Moojj,R.A (2005),Will Corporate Income Taxation Survive ? De Economist,153(3)
6.Moojj R.A (2008),Corporate Tax Policy and Incorporation in the E,U,Intenational Tax and Public Finance,15.478-498
7. Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α), Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος
8. Ν.2166/1993

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Μέρος Α.Θεωρητικό υπόβαθρο
 
Γενικά για το φορολογικό σύστημα
 • Οικονομικοί,κοινωνικοί και ταμειυτικοί στόχοι
 • Φορολογική μονάδα, φορολογική βάση και φορολογικός συντελεστής ( αναλογική,προοδευτική και αντίστροφα προοδευτική  φορολογία)
 • Κατηγορίες φόρων
 • Επιθυμητά χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος
 • Ονομαστικός και πραγματικός φορολογικός συντελεστής
 • Αντιδράσεις των φορολογουμένων (Φοροδιαφυγή,  Φοροαποφυγή, Φορολογική μετακύλιση)

Οικονομική δραστηριότητα και φορολογία

 • Ο ρόλος και η σημασία του φορολογικού συστήματος ως μέσου άσκησης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής (αποταμίευση,επένδυση,προσφορά εργασίας,κ.α )
 • Νομικές μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας και φορολογία.
 • Φορολογία και πληθωρισμός
 • Φορολογία και ανταγωνιστικότητα
 • Ο ρόλος της φορολογίας σε περιόδους οικονομικής ύφεσης

 

Κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού φορολογικού συστήματος ( Γενική προσέγγιση)

 • Δομή του ελληνικού φορολογικού συστήματος
 • Φορολογική διοίκηση
 • Προβλήματα κατά την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας
 • Συνέπειες της ανορθολογικής δομής και αναποτελεσματικής φορολογικής διοίκησης ( κόστος συμμόρφωσης )

 

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

 • Ορισμός του εισοδήματος για φορολογικούς σκοπούς
 • Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος
 • Προσαρμογή του καθαρού εισοδήματος στη φοροδοτική ικανότητα: Το φορολογητέο εισόδημα.
 
Η φορολογία των επιχειρήσεων (Α.Ε και Ε.Π.Ε)
 
 • Η λογική της φορολογίας των επιχειρήσεων
 • Συστήματα φορολογίας των επιχειρήσεων
 • Το φορολογικό βάρος των επιχειρήσεων
 • Η φορολογία των επιχειρήσεων ως μέσο άσκησης  οικονομικής πολιτικής 
 • Επίδραση στη μερισματική πολιτική των επιχειρήσεων
 • Επίδραση στην κεφαλαιακή διάρθρωση και στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.Επίδραση στο κόστος κεφαλαίου.
 • Επίδραση της φορολογίας των επιχειρήσεων στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. Επενδυτικά κίνητρα
 • Επίδραση στην ορθολογική κατανομή των παραγωγικών πόρων 
 
 
Μέρος Β. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα
 

Φορολογική προσέγγιση των επιχειρήσεων-Κατανόηση του συστήματος φορολόγησης των επιχειρήσεων 

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος αυτού έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τον φοιτητή προκειμένου να κατανοήσει με πρακτικά παραδείγματα το σύστημα φορολόγησης των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων, προσωπικών εταιρειών, υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών).   

Προσδιορισμός κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα επιχειρήσεων 

Προκειμένου να κατανοηθούν οι κανόνες και οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τη φορολογική νομοθεσία για τον προσδιορισμό του φορολογικού αποτελέσματος θα εξεταστούν τα παρακάτω θέματα:

 • Η λογική  του εσόδου στα πλαίσια της  επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών από επιχειρηματικές συναλλαγές ως εκπιπτόμενες ή μη κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών
 • Σχηματισμός φορολογικών προβλέψεων-Κριτήρια κατάταξης απαιτήσεων ως επισφαλών
 • Φορολογικές-Λογιστικές ζημίες
 • Αποσβέσεις-Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

 Εισόδημα από κεφάλαιο-Υπεραξία Μεταβίβασης Κεφαλαίου

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να κατανοηθούν οι αντίστοιχοι φορολογικοί κανόνες που διέπουν μια επιχείρηση, για το εισόδημα που αποκτά από κεφάλαιο και υπεραξία  μεταβίβασης κεφαλαίου και ειδικότερα:

 • Μερίσματα
 • Τόκους
 • Δικαιώματα-Royalties
 • Υπεραξία από μεταβίβαση μετοχών, μεριδίων, παραγώγων

 

Φορολογικοί κανόνες μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων:

Οι συναλλαγές καθώς και τα αντίστοιχα εισοδήματα ή δαπάνες που πραγματοποιούνται  μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων αντιμετωπίζονται με βάση ειδικότερους φορολογικούς κανόνες οι οποίοι θα εξετασθούν στην ενότητα αυτή και ειδικότερα:

 • Κανόνες ενδοομιλικών συναλλαγές (Transfer Pricing)
 • Κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων (Thin capitalization Rule)
 • Ενδοομιλικά μερίσματα, Τόκοι-Δικαιώματα
 • Κανόνες για συναλλαγές με κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

 

Οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων - Φορολογική αντιμετώπιση κερδών (διανεμόμενων ή μη) – Σχηματισμός και διανομή αποθεματικών

Οι κανόνες που επιβάλλουν την διανομή κερδών καθώς και την φορολογική αντιμετώπιση τους διαμέσου των οικονομικών καταστάσεων τους συνδέονται άμεσα με το φορολογικό σύστημα των επιχειρήσεων και προς τούτο  απαιτείται η κατανόηση των ακόλουθων θεμάτων:

 • Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων
 • Υπολογισμός φόρου νομικού προσώπου
 • Διάθεση κερδών-αποθεματικών με βάση τις διατάξεις του εμπορικού νόμου
 • Φορολογική αντιμετώπιση διανεμόμενων κερδών

 

Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων

Κατά την διάρκεια της ζωής των επιχειρήσεων  είναι δυνατόν να μετασχηματισθούν, δηλαδή είτε να μετατραπούν, συγχωνευθούν, διασπασθούν ή εισφέρουν κλάδο. Η φορολογική νομοθεσία παρέχει φορολογικά κίνητρακαι προς τούτο θα εξετασθούν, μέσω πρακτικών παραδειγμάτων, τα παρακάτω νομοθετήματα:

Ν.2166/1993, Ν.Δ. 1297/1972 και Ν.4172/2013

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει ως εξής:
 
Εκπόνηση και παρουσίαση δυο εργασιών  20%
Τελική εξέταση
 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
6ος όροφος, Γραφείο 600
Αθήνα 113 62

 • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 616
                  +30 210 82 03 615

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA in Telecoms Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή MBA Part Time Program Φορολογία Επιχειρήσεων