MBA Part Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση - Μ21103P

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
ECTS πιστωτικές μονάδες: 5 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Γεώργιος Π. Κουρέτας
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας:

Δευτέρα, Πέμπτη 10.00-11.00

Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα Χρηματοοικονομική Διοίκηση έχει σαν στόχο να παρέχει μία όσο το δυνατόν περισσότερο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα στα θέματα της Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων και της Αξιολόγησης και Χρηματοδότησης Επενδυτικών Αποφάσεων. Στην πρώτη ενότητα αναλύουμε  τις βασικές μαθηματικές έννοιες της Χρηματοδοτικής. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει και αναλύει συστηματικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των Επενδυτικών Αποφάσεων καθώς και τις εναλλακτικές   πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Στην τρίτη θεματική ενότητα, η ανάλυση μας εστιάζεται σε θέματα Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Η τελευταία ενότητα μελετά τα εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία όπως η Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing), η Πρακτόρευση Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring) η χρησιμότητα των οποίων εξετάζεται σε σχέση με τις κλασσικές μορφές χρηματοδότησης. 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται στις διαλέξεις. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται. Η προσωπική μελέτη αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό μέρος της μελέτης για το μάθημα. Επιπρόσθετα υπογραμμίζεται ότι η θεωρητική ανάλυση των ζητημάτων που θα αναλυθούν θα συμπληρώνεται από επίλυση ασκήσεων.  
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
 
 • Να διερευνήσουν τον ρόλο του χρηματοοικονομικού διευθυντή και να αποκτήσουν σημαντική γνώση των βασικότερων περιοχών λήψης αποφάσεων της χρηματοδοτικής διοίκησης.
 • Γνωρίζει την μεθοδολογία αξιολόγησης μίας επένδυσης, τις ειδικές περιπτώσεις που μπορεί  παρουσιαστούν και να  προβαίνει σε αξιολόγηση ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Γνωρίζει τις βασικές  χρηματοοικονομικές λειτουργίες μίας επιχείρησης,  τον τρόπο λειτουργίας και τα πεδία επηρεασμού  των βασικότερων παραμέτρων του χρηματοοικονομικού κυκλώματος.
 • Γνωρίζει την λειτουργία των χρηματοοικονομικών αγορών και τις διαδικασίες λειτουργίας και την χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών «προϊόντων». Να αναλύει με συστηματική μεθοδολογία την λήψη βασικών χρηματοοικονομικών αποφάσεων.
 • Να έχουν κατανοήσει τις λειτουργίες της επενδυτικής διαδικασίας με σημείο εκκίνησης την κατανόηση των χαρακτηριστικών κινδύνου και απόδοσης των μεμονομένων περιουσιακών στοιχείων.
 • Να διακρίνουν μεταξύ επενδύσεων, επενδυτικών σχεδίων και η διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.
 • Να αναλύει εναλλακτικές περιπτώσεις χρηματοοικονομικής μόχλευσης και μελέτης νεκρού σημείου
 • Να μπορεί να κατανοεί τις σύγχρονες μεθόδους χρηματοδότησης Leasing και Factoring 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
 
Α.Α. Δράκος και Γ. Α. Καραθανάσης, (2010), Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Αθήνα: Εκδόσεις  Ε. Μπένου. 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 

 

E.F. Brigham and M.C. Ehrhardt, (2011), Financial Management, Theory and Practice, 11th Edition, New York: Southwestern.
 
Richard A Brealey, Stewart C Myers, Alan J. Marcus, (2008), Fundamentals of Corporate Finance, 6th Edition, New York: McGraw-Hill.
 
Steve Lumby, (1994), Investment Appraisal and Financial Decisions, 5th Edition, Chapman and Hall Editions
 
S. Ross, R. Westerfield, J. Jaffe and B. Jordon, 2008, Corporate Finance, 9th Edition,    McGraw-Hill International Editions  
 
 
Επιπρόσθετα είναι απαραίτητο οι φοιτητές να διαβάζουν επιστημονικά άρθρα καθώς και άρθρα από τον οικονομικό τύπο
 
 • The finance related journals, such as: Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Banking and Finance, Review of Financial Studies, Financial Analysts Journal, Journal of Applied Corporate Finance, Journal of Portfolio Management, Journal of Investment Management, Financial Management, Journal of Futures Markets, Journal of Derivatives, etc. 
 • Financial periodicals/papers, which include: Financial Times, Economist, Wall Street Journal, Ναυτεμπορική, Express, Χρηματιστήριο, Ημερησία, Κέρδος, Ισοτιμία (Εβδομαδιαία), Καθημερινή, Ένθετο Βήματος, Οικονομικός Ταχυδρόμος. 
 • Χρήση βάσεων δεδομένων για τη συλλογή παρατηρήσεων, όπως: Reuters, Bloomberg, Datastream, Web pages of Companies and Stock Exchanges.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 
Διαχρονική Αξία του Χρήματος-Τραπεζικά Δάνεια: Εισαγωγικές έννοιες; Η Διαχρονική Αξία του Χρήματος; Ανατοκισμός και Προεξόφληση; Σύνθετος και Απλός Τόκος; Σειρές Πληρωμών (Ράντες); Τραπεζικά Δάνεια; Σχέση Κινδύνου Απόδοσης – Μέτρηση του Κινδύνου; Επενδυτική Συμπεριφορά και Κίνδυνος.
  
 
Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων: Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων; Εννοιολογικός Προσδιορισμός και υπολογισμός των Καθαρών Ταμειακών Ροών ενός Επενδυτικού Σχεδίου (Ειδικές Περιπτώσεις); Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Καθεστώς Κινδύνου (Αβεβαιότητα, Ανάλυση Ευαισθησίας); Υπολογισμός του Κόστους Κεφαλαίου των Επιχειρήσεων (επιμερισμός σε κόστος Δανειακών Κεφαλαίων και Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων, Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου της Επιχείρησης)
 
Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις: Κεφαλαιακή και Χρηματοοικονομική Διάρθρωση; Νεκρό Σημείο - Τεχνική Ανάλυση του Νεκρού Σημείου και Ανάλυση Ευαισθησίας; Λειτουργική Μόχλευση - Χρηματοοικονομική Μόχλευση; Μέτρηση της Συνολικής-Συνδυασμένης Μόχλευσης; Μέτρηση και Νόημα του Επιχειρηματικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου
  
 
Εναλλακτικές Πηγές Χρηματοδότησης: Χρηματοδότηση διασφαλιζόμενη με απαιτήσεις ή Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring); Χρηματοδοτική Μίσθωση και Λειτουργική Μίσθωση; Επιλογή μεταξύ Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και Τραπεζικού Δανεισμού 
  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται ως ακολούθως.
 
20% ασκήσεις 
80% τελική εξέταση
 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
6ος όροφος, Γραφείο 600
Αθήνα 113 62

 • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 616
                  +30 210 82 03 615

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA in Telecoms Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή MBA Part Time Program Χρηματοοικονομική Διοίκηση - Μ21103P